Kunlun Fight 39

March 20, 2016
Dongguan, Guangdong, China

Kunlun Fight 39 Results